Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách se použijí následující definice:

Lhůta na rozmyšlenou: lhůta, ve které může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;
Spotřebitel: fyzická osoba, která nevykonává povolání nebo nepodniká a která uzavírá s obchodníkem smlouvu na dálku;
Den: kalendářní den;
Délka trvání: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady výrobků a/nebo služeb, jejichž dodání a/nebo povinnost nákupu je rozložena v čase;
Trvalý nosič dat: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi uchovávat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje budoucí nahlédnutí a nezměněnou reprodukci uložených informací.
Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy;
Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba nabízející spotřebitelům výrobky a/nebo služby na dálku;
Smlouva uzavřená na dálku: dohoda, kterou se v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy výhradně využívá jedna nebo více technik komunikace na dálku;
Technika komunikace na dálku: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel sešli ve stejnou dobu ve stejné místnosti.
Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

Článek 2 - Totožnost podnikatele

Název obchodu: Dum Mody
Adresa: Staringstraat 28H, Amsterdam, Severní Holandsko, 1054 VR, Nizozemsko
E-mailová adresa:  support@dum-mody.com
Telefonní číslo:  +31616637479


Článek 3 - Použitelnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu a objednávku uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku bude znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněno spotřebiteli. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, že všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně podnikatele, a na vyžádání budou spotřebiteli co nejdříve bezplatně zaslány.

Pokud je smlouva na dálku uzavírána elektronicky, může být na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronicky tak, aby jej spotřebitel mohl jednoduše uložit na trvalý nosič dat. Není-li to přiměřeně možné, uvede se před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku, kde je možné do všeobecných obchodních podmínek elektronicky nahlédnout a že budou na žádost spotřebitele zaslány elektronicky nebo jinak bezplatně.

V případě, že se vedle těchto všeobecných podmínek použijí zvláštní podmínky týkající se produktů nebo služeb, použijí se druhý a třetí odstavec obdobně a v případě rozporů mezi nimi se použijí

všeobecných podmínek se vždy spoléhá na platné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo zrušené, zůstávají jinak smlouva a tyto obchodní podmínky v platnosti a dotyčné ustanovení se po vzájemné dohodě neprodleně nahradí ustanovením, které se co nejvíce blíží smyslu původního ustanovení.

Situace, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, by měly být posuzovány "v duchu" těchto všeobecných obchodních podmínek.

Nejasnosti ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich všeobecných obchodních podmínek by měly být vykládány "v duchu" těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek 4 - Nabídka

Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, musí to být v nabídce výslovně uvedeno.

Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a upravovat.

Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených výrobků a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil řádné posouzení nabídku ze strany spotřebitele co nejlépe posoudit.

Pokud podnikatel používá obrázky, jsou tyto a pravdivé zobrazení nabízených výrobků a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné omyly v nabídce nejsou pro podnikatele závazné.

Veškerá vyobrazení, specifikace a údaje v nabídce jsou orientační a nemohou být důvodem pro náhradu škody nebo rozvázání smlouvy.

Obrázky výrobků jsou věrným zobrazením nabízených výrobků. Provozovatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.

Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojena. To se týká zejména:

možné náklady na přepravu způsob, jakým bude smlouva uzavřena, a úkony, které jsou k tomu nezbytné; zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;

způsob platby, doručení a plnění smlouvy;

lhůtu pro přijetí nabídky nebo lhůtu, v níž obchodník ručí za cenu; výši sazby za komunikaci na dálku, pokud jsou náklady na použití techniky pro komunikace na dálku jsou vypočteny na jiném základě, než je běžná základní sazba za použitý komunikační prostředek;

zda je smlouva po jejím uzavření archivována, a pokud ano, způsob, jakým do ní může spotřebitel nahlédnout;

způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat a případně opravit údaje, které poskytl v souvislosti se smlouvou;

případné jiné jazyky než nizozemština, v nichž lze smlouvu uzavřít;

kodexy chování, kterým obchodník podléhá, a způsob, jakým může spotřebitel do těchto kodexů chování elektronicky nahlédnout, a minimální dobu trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě transakce na dobu určitou. Nepovinné: dostupné velikosti, barvy, druh materiálu.

Článek 5 - Dohoda

S výhradou ustanovení odstavce 4 je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní podmínky v ní stanovené.

Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky.

elektronickou cestou přijetí přijetí nabídky. Dokud podnikatel přijetí této akceptace nepotvrdí, může spotřebitel smlouvu vypovědět.

Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Může-li spotřebitel platit elektronicky, podnikatel dodrží vhodná bezpečnostní opatření.

Podnikatel se může - v zákonném rámci - informovat o tom, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, jakož i o všech těch skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k neuzavření smlouvy, je oprávněn objednávku nebo žádost odmítnout nebo připojit zvláštní podmínky k provedení, přičemž je musí odůvodnit.

Podnikatel přiloží k výrobku nebo službě spotřebiteli následující informace, a to písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalý nosič dat:

adresu provozovny podnikatele, kam se spotřebitel může obrátit s reklamací;
podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, případně jasné informace o tom, že se na něj právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje;
informace o zárukách a existujících poprodejních službách;
údaje uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto obchodních podmínek, pokud obchodník tyto údaje neposkytl spotřebiteli již před plněním smlouvy;
požadavky na ukončení smlouvy, pokud smlouva trvá déle než jeden rok nebo je uzavřena na dobu neurčitou.
V případě transakce na dobu trvání se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.

Každá smlouva se uzavírá za odkládací podmínky dostatečné dostupnosti příslušných výrobků.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Při nákupu výrobků má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu po dobu 30 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná běžet následující den po převzetí výrobku spotřebitelem nebo zástupcem, kterého spotřebitel předem určil a s nímž byl podnikatel seznámen.

Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, nese náklady na vrácení výrobků spotřebitel.

Pokud spotřebitel zaplatil určitou částku, podnikatel mu ji vrátí co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Podmínkou je, že podnikatel již výrobek obdržel zpět nebo že lze předložit přesvědčivý důkaz o úplném vrácení.

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u výrobků popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy se použije pouze v případě, že

podnikatel tuto skutečnost jasně uvedl v nabídce, a to alespoň v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u výrobků.

které obchodník vytvořil podle specifikací spotřebitele;
které jsou zjevně osobní povahy
které nelze vzhledem k jejich povaze vrátit;
které se kazí nebo rychle stárnou;
jejichž cena podléhá výkyvům na finančním trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;
pro jednotlivé noviny a časopisy;
u audio- a videonahrávek a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
pro hygienické výrobky, jejichž pečeť spotřebitel porušil.
Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb

týkající se ubytování, dopravy, restaurace nebo volnočasových aktivit, které mají být uskutečněny v určitý den nebo během určitého období;
jejichž poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
u sázek a loterií.

Článek 9 - Cena

Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených výrobků a/nebo služeb nezvyšují.

Na rozdíl od předchozího odstavce může Podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu, které Podnikatel nemůže ovlivnit, s proměnlivými cenami.

Tato souvislost s výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové, musí být uvedena u nabídky.

Zvýšení cen do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že vyplývá ze zákonných předpisů nebo ustanovení.

Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:

vyplývají ze zákonných předpisů nebo ustanovení, nebo spotřebitel je oprávněn smlouvu vypovědět ke dni, kdy zvýšení ceny nabývá účinnosti.

Všechny ceny jsou zatíženy tiskovými chybami. Za následky tiskových chyb a chyb v sazbě se nepřebírá žádná odpovědnost. V případě tiskových a typografických chyb není podnikatel povinen dodat výrobek podle nesprávné ceny.

Článek 10 - Shoda a záruka

Podnikatel ručí za to, že výrobky a/nebo služby odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, přiměřeným požadavkům na spolehlivost a/nebo použitelnost a platným zákonným ustanovením a/nebo vládním nařízením ke dni uzavření smlouvy. Je-li to dohodnuto, podnikatel rovněž ručí za to, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.

Záruka poskytnutá obchodníkem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel na základě smlouvy uplatnit vůči obchodníkovi.

Případné vadné nebo nesprávně dodané výrobky je třeba podnikateli písemně oznámit do 30 dnů od jejich dodání. Vrácené výrobky by měly být v původním obalu a v novém stavu.

Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době výrobce. Podnikatel však nikdy neodpovídá za konečnou vhodnost výrobků pro každé jednotlivé použití spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace výrobků.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy:

spotřebitel dodané výrobky opravil a/nebo upravil sám nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetí osobou;

Dodané výrobky byly vystaveny neobvyklým podmínkám nebo s nimi bylo jinak nešetrně zacházeno nebo byly ošetřeny v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo s pokyny na obalu;

nevhodnost je zcela nebo zčásti důsledkem předpisů, které zavedla nebo zavede vláda ohledně povahy nebo kvality použitých materiálů.

Článek 11 - Dodání a provedení

Podnikatel věnuje maximální možnou péči při přijímání a realizaci objednávek výrobků.

Při řádném dodržování toho, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, bude podnikatel

provede přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud se spotřebitel nedohodl na delší dodací lhůtě.

Pokud se dodávka opozdí nebo pokud objednávka nemůže být provedena nebo může být provedena pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od podání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady nákladů a právo na případnou náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce vrátí podnikatel spotřebiteli zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Pokud se ukáže, že dodání objednaného výrobku není možné, podnikatel se vynasnaží poskytnout náhradní zboží. Nejpozději při dodání bude jasným a srozumitelným způsobem oznámeno, že je dodáván náhradní výrobek. U náhradního zboží nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případnou zpětnou zásilku nese podnikatel.

Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku jejich doručení spotřebiteli nebo předem určenému zástupci, s nímž byl podnikatel seznámen, ledaže by výslovně není dohodnuto jinak.

Článek 12 - Trvání obchodů: doba trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení Spotřebitel může vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která byla uzavřena na pravidelnou dodávku výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, a to kdykoli podle dohodnutých pravidel pro výpověď a s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

Spotřebitel může vypovědět smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli ke konci doby určité, a to podle dohodnutých pravidel pro výpověď a s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc.

Spotřebitel může vypovědět smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:

ukončit kdykoli a není omezena na ukončení v určitém čase nebo v určitém období;

skončit minimálně stejným způsobem, jakým je podnikatel uzavřel; skončit vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel sám stanovil. Prodloužení Smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze mlčky prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.

Bez ohledu na předchozí odstavec může být smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky denního nebo týdenního tisku a časopisů, mlčky prodloužena na dobu určitou nepřesahující tři měsíce, pokud spotřebitel může tuto prodlouženou smlouvu vypovědět ke konci prodloužení s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.

Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, může být mlčky prodloužena na dobu neurčitou pouze tehdy, pokud ji spotřebitel může kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje jeden měsíc, a s výpovědní lhůtou, která nepřesahuje tři měsíce v případě, že se smlouva týká pravidelných, avšak méně než jednou měsíčně, dodávek denního nebo týdenního tisku a časopisů.

Smlouva s omezenou dobou trvání na pravidelné dodávání denní, zpravodajské a týdenní noviny a časopisy (zkušební nebo úvodní předplatné) nepokračuje mlčky a končí automaticky na konci zkušebního nebo úvodního období.


Doba trvání Pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok, může spotřebitel po uplynutí jednoho roku smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou až jeden měsíc, pokud rozumnost a spravedlnost nebrání ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání.

Článek 13 - Platba

Není-li dohodnuto jinak, částky splatné spotřebitelem by měly být zaplaceny do 7 pracovních dnů po začátku období na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet poté, co spotřebitel obdrží potvrzení o uzavření smlouvy.

Spotřebitel má povinnost neprodleně oznámit podnikateli nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.

V případě nezaplacení ze strany spotřebitele má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat přiměřené náklady, které spotřebiteli předem sdělil.

Článek 14 - Reklamační řízení

Reklamace na plnění smlouvy by měla být podnikateli podána do 7 dnů úplně a jasně popsaná poté, co spotřebitel zjistil vady.

Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne jejich obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví v rámci 14denní lhůty s oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

Nepodaří-li se stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který podléhá postupu řešení sporů.

Reklamace nepozastavuje plnění povinností podnikatele, pokud podnikatel písemně neuvede jinak.

Pokud podnikatel uzná reklamaci za oprávněnou, podle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.

Článek 15 - Spory

Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné podmínky, se vztahuje pouze nizozemské právo. A to i v případě, že spotřebitel má bydliště v zahraničí.